روشنایی خیابان در بسیاری از نقاط به LED تغییر یافته است. با این حال، مصرف انرژی کمتر یک جنبه منفی نیز دارد که به سختی به آن توجه می شود. دانشمندان نگران تاثیر آن بر انسان و حیوانات هستند.

روشنایی LED: خطرات برای انسان و حیوانات

محققان امیدوارند که پیامدهای منفی برای محیط زیست از طریق LED های سفید در روشنایی خیابان ها در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. به عنوان اولین قدم، به جمع آوری داده های بیشتر و اندازه گیری منظم طیف رنگی نور LED در شب کمک می کند.

مطالعات اولیه نشان داده است که نور آبی رفتار خفاش ها به هم ریخته هم حرکت در هوا و هم رفتار تغذیه تغییر کرده است. واکنش حشرات نیز به نور LED متفاوت است. ترشح کمتر ملاتونین همچنین می تواند بیوریتم را در انسان تغییر دهد.