برای این کار به صورت زیر عمل کنید:

  1. در سند Word، “فایل“در.
  2. انتخاب کنید “گزینه ها” بیرون از.
  3. بخش ” را بازیابی می کندپیشرفته” بر.
  4. در اینجا شما اجازه می دهید “مشاهده محتوای سند“.
  5. روی ” ضربه بزنیدنمایش نشانکبرای علامت زدن یک کادر
  6. تایید ورودی با “خوب“.
  7. اکنون می توانید نشانک های گم شده را در اسناد مشاهده کنید با استفاده از براکت مربع.
  8. شما می توانید مناطق مشکل دار را مانند این انجام دهید به تدریج ویرایش کنیدبرای رفع خطای نشانک در سند Word خود.

به‌عنوان راه‌حل، می‌توانید فهرست مطالب را «قابلیت‌زدایی» کنید و آن را به‌عنوان متن عادی در نظر بگیرید:

  1. کل منطقه را برای این علامت گذاری کنید در فهرست مطالب
  2. سپس دکمه ها را همزمان فشار دهید ctrl + تغییر مکان + F9.

مارکو کراتزنبرگ