برای اینکه غارتی را از دست ندهید در زیر به شما نشان می دهیم همه مکان ها برای کلیدهای کوچک و کشوهای قفل شده.

مکان برای کلیدهای کوچک

بستر، زمینه:Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8، Nintendo Wii