نااطمینانی تکنولوژِیکی، نظریۀ جیمز تامپسون است

پرو اعـــتقاد داشت که هر دو بعد “تغـــییر درمراحل کار” و “تجزیه و تحـــلیل پذیر بودن کارها” را می توان با استفاده از پاسخ های کارکنان به ده پرسش زیر تقسیم کرد . نظریۀ ساختاری براین باور است که ساختار سازمانی سازمان ها به نوع و طبیعت صنعت و کار سازمان ها ارتباط دارد. به نظر وی، سازمان هایی موفق هستند که در آنها عملیات و کارهای مربوطه با ساختار سازمانی همسویی داشته باشد. در وضعیت تکنولوژی فشرده برنامه ریزی لازم است ولی پیش بینی دقیق امور برای حل همه مشکلات عملی نیست و تعامل روزانه بین واحدهای مربوطه امری ضروری است. در تمام نظریه های تکنولوژی کوشش میشود به شرح تکنولوژی با اصول مطالعات علم، تکنولوژی و ارتباطات بپردازند.هدف همه این نظریه ها روشن کردن رابطه بین تکنولوژی و جامعه است. گونه ای تکنولوژی است که بیشتر در موسسات خدماتی کاربرد دارد و موجب برقراری رابطه بین مشتری و سازمان خدماتی می شود. این نظریه درعلوم اجتماعی نظریه ای جامع است که توجه چندانی به تکنولوژی ندارد.

از اینرو باتوجه به اهمیت تکنولوژی مورد نیاز سازمانها ، پژوهشگران بررسی هایی در این باره انجام داده اند که به بعضی از پژوهشها و دیدگاههای آنان اشاره می کنیم. مفاهیم اساسی در این مورد بدین صورت است که کدام یک از دو نگرش تئوریکی، یعنی تکنولوژی و رفتار بر یکدیگر اثر می گذارند. اهمیت و نقش گروه مانند خانواده، اقوام، گروه های دوستی و قبایل از ابتدای زندگی انسان شناخته شده است. پژوهشگران “مطالعات علوم و تکنولوژی” به نقش اجتماعی در انسان و رفتار وی توجه دارند و براین باورند که تکنولوژی در تعیین عمل و نقش و رفتار انسان تأثیر ندارد، بلکه رفتار انسان است که تکنولوژی را شکل می دهد. به طور کلی، این قبیل نظریه ها به آثار اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و اثر آن بر نگرش مردم توجه دارند. دراین نظریه سیستم، ارتباط سیستمی، انواع سیستم ها و نقش وتأثیر سیستم در مدیریت سازمانها مورد نظر است. پرو پژوهشگر دیگری است که مطالعات خود را در مورد تکنولوژی مبتنی بر دانش مطرح کرده است.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد مجله خبری fudzilla لطفا به بازدید از وب سایت ما.

گونه ای تکنولوژی است که مراحل مختلف تولید هر محصول با ارائه خدمت به هم وابسته اند.بطوری که مراحل کارها باید با نظمی تعریف شده و مشخص یکی پس از دیگری انجام شود و هر قسمت باید کار خود را خوب ارایه دهد تا ارتباط صحیح و لازم بین امور ایجاد شود. زیرا در بین کارخانه هایی که انتخاب کرده بود آنقدر تنوع ساختاری وجود داشت که امکان یافتن رابطه ای بین ساختار سازمانی و اثربخشی عملا غیرممکن بود. تولید فرآیندی (تکنولوژی پیچیده) که به ساختار سازمانی بزرک با دوایر متعدد، سلسله مراتب زیاد و ارتباطات سازمانی رسمی نیازمند بودند. تک محصولی (حداقل تکنولوژی) که به ساختار سازمانی بزرک با دوایر متعدد، سلسله مراتب زیاد و ارتباطات سازمانی رسمی نیاز نداشتند. باید توجه داشت که در مبحث تکنولوژی، رابطه محیط و تکنولوژی و نیز تکنولوژی و ساختار سازمانی از مباحث کلیدی نظریه های این مدیریت است. 1- چه بخش از وظایف هرروز تکرار می شوند؟ 3- آیا کارکنان این بخش وظیفه یا کار خود را غالبأ به یک روش انجام می دهند؟

نقش آموزندۀ این نظریه این است که هرقدر اطلاعات انتقال داده شده دقیق تر و صحیح ترباشد، از میزان پیچیدگی ودرجۀ نا اطمینانی آن کاسته می شود. درحقیقت هرچه اطلاعات محدودتر وکنترل شده تر باشد، اثر آموزندگی و آگاهی دهندگی آن کم تر خواهد بود . آنتونی گیدنز درتحلیل مسائل اجتماعی وسازمانی می گوید که نظریۀ مبتنی بر ساختار به ما کمک می کند تا شناختمان را از اهمیت تکنولوژی اطلاعات توسعه دهیم. وودوارد به این نکته توجه داشت که در ساختار سازمانی، بسیاری از تغییرات مربوط به فنونی است که در تولید محصولات بکار رفته اند. بعنوان مثال خدمتی که یک جراح مغز یا متخصص قلب ارائه میدهد، جزو کدامیک از طبقه بندی تکنولوژیکی تامپسون قرار میگیرد؟ زیرا مطالعات تامپسون جامع تر بود.و میتوان آنها را در سازمانهای خدماتی نیز بکار برد. نااطمینانی تکنولوژِیکی، نظریۀ جیمز مجله خبری fudzilla تامپسون است. 2- به نظر شما تا چه حد کارتان روتین یا روزمره است؟ 5- دراجرای کارهای خود تا چه حد ترتیب مراحل کارها قابل شناخت است ؟ تکنولوژی مشاغل خانه 2 استثنا زیاد دارد ولی میتوان آنها را بطور نظام مند حل کرد و کارها را انجام داد.