هنگامی که هر سه مورد را پیدا کردید، می توانید به سطح دریا، جایی که دکتر Dr. بیکن قبلاً انتظار داشت که این مأموریت را کامل کند.

به طوری که دکتر بیکن می تواند یک مترجم درست کند، باید سه مورد زیر را برای او بیاورید:

  • یکی لوح سنگی با کتیبه های مردم دریا که گفته می شود در اتاقک فرو رفته است.
  • آ میکروفون برای ضبط امواج صوتی شما باید بتوانید این را در زیر یک کشتی شکسته پیدا کنید.
  • آ آمیتیست، که زیر 100 متر در دریا قابل استخراج است.
بستر، زمینه:کامپیوتر ویندوزی