میراث هاگوارتز – گنج قبر نفرین شده را بیابید

در گور باید یکی از معماهای معروف پروانه را حل کنید و دشمنان را شکست دهید. در پایان به یک پازل نهایی با کاشی های کف می رسید. ما در ویدیوی زیر به شما راه عبور از قبر و راه حل معما را با جزئیات نشان می دهیم:

در زیرزمین فقط یک راه به قفسه سینه مشخص شده وجود دارد. اما مراقب باشید، در راه باید بسیاری از Inferi و همچنین دو دشمن بدنام را قبل از رسیدن به سینه شکست دهید.

در ماموریت جانبی میراث هاگوارتز “گنجینه قبر نفرین شده” شما وظیفه دارید گنج پنهان را با کمک یک قطعه نقشه مرموز پیدا کنید. در این مرحله اگر در رمزگشایی نقشه مشکل دارید، مکان دقیق گنج را به شما نشان خواهیم داد.

میراث هاگوارتز

قطعه نقشه مرموز را پیدا کنید

سپس صندوقچه ای از وسط بالا می آید که می توانید آن را غارت کنید. آنها را در آنجا خواهید یافت لباس شکارچی گنج و شما گنج یابی را با موفقیت به پایان رساندید.

آزمون هاگوارتز: دانش خود را از مدرسه جادوگری آزمایش کنید