با یک معجون نامرئی می توانید خود را به طور موقت نامرئی کنید. برای این کار به مواد زیر نیاز دارید:

در مورد طلسم “سرخوردگی” شما همچنین می توانید خود را تقریبا نامرئی کنید. شما در طول ماموریت اصلی سطح 3 “اسرار بخش ممنوعه” با سباستین به طور خودکار سرخوردگی را یاد می گیرید. شما نسبتاً در اوایل بازی این کار را انجام می دهید.

راستی: اگر در حین Desillusionment از پشت به دشمنان نزدیک شوید، می توانید آنها را با خود ببرید پترفیکوس توتالوس بدون توجه یخ بزنید و خاموش کنید.

آزمون هاگوارتز: دانش خود را از مدرسه جادوگری آزمایش کنید

بستر، زمینه:Windows PC، Xbox One، PlayStation 4، PlayStation 5، Xbox Series X