تورم بالا و مداوم باعث افزایش دستمزدها در آلمان در آغاز سال شد. اگرچه میانگین حقوق نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 5.6 درصد افزایش یافته است – بالاترین افزایش از زمان شروع رکوردهای آماری در سال 2008 – قیمت مصرف کننده در همان زمان 8.3 درصد افزایش یافت.