به گفته گروه بریتانیایی Vodafone، تجارت این شرکت تابعه آلمانی در مسیر درستی قرار دارد. پیش بینی ها برای سال به طور کلی باید برآورده شود. قبل از بهره، استهلاک و مالیات با الف سود بین 15 تا 15.5 میلیارد یورو انتظار می رود. به گفته نیک رید، مدیر اجرایی Vodafone، “مشکلات آلمان” باید طبق برنامه تا پایان تابستان حل شود.