پیام دیگری ممکن است برای برخی از کاربران مسنجر تعجب آورتر باشد. اگرچه اپراتورها مکرراً تأکید می کنند که داده های کاربر به مقامات منتقل نمی شود، این دقیقاً همان چیزی است که در آلمان اتفاق افتاد. بر اساس گزارش BKA، 202 درخواست برای اطلاعات وجود داشته است که تلگرام در 64 مورد پاسخ داده است. در 25 مورد داده ها به مقامات ارسال شد دارد. گفته می شود که این نام ها و شماره های تلفن مرتبط با تروریسم اسلام گرا و سوء استفاده جنسی از کودکان است.

مارکو کراتزنبرگ

جستجوهای جدید با فرمت سرویس عمومی STRG_F تلگرام است در آدرس شرکت در دبی یافت نمی شود. این یک آدرس جعلی خواهد بود، مقر واقعی در چند کیلومتری مکان مشخص شده بود. اما حتی در آدرس احتمالی واقعی، تلگرام با علامت شرکت یا گزینه تماس مورد توجه قرار نگرفت.