اگر نمی‌خواهید تا انتشار فصل بعدی صبر کنید، می‌توانید به خواندن داستان دنجی در مانگای تاتسوکی فوجیموتو با همین نام ادامه دهید.