ویدیوهای 4K را می توان با هواپیماهای بدون سرنشین نیز ضبط کرد: