با این حال، به نظر نمی رسد که انتقاد طرفداران واقعاً به موفقیت Pokémon Crimson & Crimson لطمه ای وارد کند. ارقام فروش از بریتانیا نشان می دهد که نسخه های جدید موفق ترین راه اندازی بازی سال (منبع: gamesindustry.biz).