تماس گیرنده با شماره 0031850665000 وانمود می کند که Deutsche Energieberatung است، که می خواهد به شما در بررسی ترمز قیمت برق کمک کند. استفاده این افراد از شماره هلند تنها نکته عجیب این تماس ها نیست…

فیشینگ: چیست؟  شناسایی و دفاع در برابر حملات

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر