در آینده نزدیک، خودروهای الکترونیکی همچنان باید به باتری های لیتیوم یون بسنده کنند، زیرا راه حل دانشگاه هاروارد هنوز تا آماده شدن برای بازار فاصله زیادی دارد. با این حال، دانشگاه در حال حاضر بودجه اضافی را فراهم کرده است تا باتری حالت جامد فقط یک پروژه آزمایشگاهی باقی نماند. لی و تیمش با یکی روبرو می شوند دوره سه تا پنج ساله قبل از اینکه باتری حالت جامد از نظر تجاری قابل دوام شود.