سامسونگ بر فناوری پیچیده ای تکیه دارد که دائماً با شرایط دست سازگار می شود و بنابراین نمایش بهینه محتوا را تضمین می کند. حتی اگر دست کمی حرکت کند، محتوا باید به طور خودکار تنظیم شود و به وضوح نمایش داده شود. بر اساس یافته های اولیه، هر آنچه که بر روی نمایشگر ساعت هوشمند نیز نشان داده می شود، در آنجا قابل نمایش است. سامسونگ همچنین می تواند چند وظیفه ای را با آن فعال کندبه عنوان مثال با پخش یک ویدیو از YouTube و کنترل آن از طریق نمایشگر واقعی ساعت هوشمند.