اکنون بین Aldi Nord و Aldi Süd اختلاف وجود دارد. هر دو تخفیف‌دهنده نمی‌توانند در مورد واکنش درست به موج قیمت توافق کنند و در ابتدای سال جدید به طور جداگانه تبلیغ کنند.