الدی تاکنون فقط در حال تست دستگاه سپرده گذاری جدید است در چهار شهر آلمان:

  • Aldi Nord، Rauendahlstrasse 2، 45529 Hattingen
  • Aldi Nord، Neuschanzer Strasse 19، 26831 Bunde
  • Aldi Nord, Hundertwasserallee 3, 26389 Wilhelmshaven
  • Aldi Süd، Forsterstrasse 5، 52080 Aachen

Tomra R1: دستگاه سپرده جدید در Aldi