گفته می شود تمرکز سخت افزار حتی مستلزم تجدید ساختار داخلی است. به عنوان مثال، گفته می شود سرمایه گذاری در دستیار گوگل برای خودروها کاهش یافته است. ظاهراً کارمندان مناطق جداگانه مانند Google TV کنار گذاشته شده و به بخش‌های دیگر شرکت منتقل شده‌اند. هنگامی که از ارائه دهنده موتور جستجو در مورد Engadget سؤال شد، مایل به اظهار نظر در مورد گزارش های خودی (منبع: Engagdet) نشد.