در آینده چه مشاغلی زنده خواهند ماند؟

این موقعیتهای شغلی نیازمند هوش احساسی قوی و متخصصانی هستند که بتوانند با بیماران ارتباط برقرار کنند، در زمان بحرانی به آنها مشاوره بدهند و حمایت طولانی مدت به عمل بیاورند. اگرچه به نظر نمیرسد که هوش مصنوعی بتواند جایگزین دانشمندان بشود، میتواند ابزارهای بسیار مفیدی در اختیار آنان قرار دهد. در واقع هوش مصنوعی میتواند به دانشمندان کمک کند مسیر اکتشافات خود را سرعت ببخشند. برای نمونه در پژوهشهای مربوط به داروها میتوان از هوش مصنوعی برای آزمودن فرضیات استفاده کرد و کاربردهای ممکن داروهای ناشناخته در درمان بیماریها را مورد آزمایش قرار داد تا گزینههای دارویی جدیدی در اختیار دانشمندان قرار گیرد. این فهرست بر اساس ۳۸ سال کار من در حوزه تحقیقات، محصولات، تجارت و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی تهیه شده است. مشاغلی که نیاز به تجربه قبلی یا دانش در حوزه خاصی ندارند. به خاطر داشته باشید که هوش مصنوعی بسیار قدرتمند و در عین حال انعطافپذیر است ولی نمیتواند از پس همه کارهایی که انسان انجام میدهد بربیاید.

با رشد هوش مصنوعی، چندین شغل جدید در این حوزه به وجود خواهد آمد. هوش مصنوعی تنها میتواند بر اساس خلاقیتی که انسان به خرج داده است در این حوزه بهینهسازی کند. 1. هوش مصنوعی خلاق نیست، نمیتواند مفهومسازی کند یا برنامهریزیهای استراتژیک پیچیده را مدیریت کند. اگرچه شاید بتوان از هوش مصنوعی برای مدیریت عملکرد کارکنان استفاده کرد، کارهای مدیریتی را همچنان باید انسانها بر عهده بگیرند. استدلال و دلیل آوردن در حوزههای گوناگون، جلب اعتماد مشتریان، استفاده از سالها تجربه پیشین در دادگاه و قدرت اقناع هیئت منصفه، همه نمونههایی از پیچیدگی شناختی، تعیین استراتژی و تعاملات انسانی هستند که فراتر از تواناییهای هوش مصنوعی است. همه میدانیم که هوش مصنوعی اکنون بسیاری از اپلیکیشنها و وبسایتهای مورد علاقه ما را توانمندتر کرده است و در آینده نه چندان دور قدرت بیشتری نیز خواهند گرفت. رواندرمانی، مشاوره و روانکاوی همه از مشاغلی هستند که نیازمند مهارتهای ارتباطی، همدلی و قدرت جلب اعتماد مشتری هستند.

باید به خاطر داشته باشیم که استعداد ذاتی ما برای همدلی و دلسوزی، سرمایهای ارزشمند در محیطهای کاری آینده به حساب میآيد و مشاغلی که وابسته به مراقبت، خلاقیت، آموزش و همدلی هستند برای جوامع ما در آینده ضروری باقی خواهند ماند. داستاننویسی و قصه گفتن نیازمند بالاترین سطوح خلاقیت است و این کاری است که هوش مصنوعی نمیتواند آن را یاد بگیرد یا تقلید کند. تخیل نویسندگی، خلاقیت، درگیر کردن مخاطب و نوشتن به سبک خاص یا استفاده از آرایههای ادبی کاری است که ماشینها هنوز نمیتوانند انجام دهند. از این رو در آینده همچنان به معلمها نیاز خواهد بود. به قول معروف اگر مدیر تنها یک نیروی اداری پشتمیزنشین بود که به کارکنان خود امر و نهی میکرد، میشد هر کسی مدیر بشود. بسیاری از این مشاغل در آینده بر همزیستی انسان و هوش مصنوعی مبتنی خواهند بود که در آن، ماشینها کارهای معمولی را انجام خواهند داد و بهینهسازی را برعهده خواهند داشت و انسانها در کنار آنها کارهایی را که نیازمند خونگرمی، خلاقیت و احساس باشند بر عهده خواهند گرفت. کایفو لی متخصص هوش مصنوعی و مدیر سابق گوگل در چین میگوید که چند شغل هستند که همچنان نمیتوان در آینده آنها را به ماشینها سپرد و انقلاب هوش مصنوعی بر آنها تأثیری نخواهد داشت.

بر اساس پژوهشها، انتقال مشاغل از نیروی انسانی به ماشینها روز به روز در حال سرعت گرفتن است و در مسیر خود تمام نیروهای متخصص و آموزشدیده و افراد دارای تحصیلات اندک و کمسواد را به یک میزان متأثر خواهد کرد. هیچ یک از این عناصر ضروری نوشتن را نمیتوان با الگوریتمها جایگزین کرد. این ویژگی در فیزیوتراپها ضروری است و در نتیجه این شغل را نمیتوان به ماشینها سپرد و در آینده نیز انسانها باید آن را انجام دهند. مدیران خوب مهارتهای ضروری برای تعاملات بینفردی را دارا هستند، از جمله توانایی انگیزهبخشی، رایزنی و پیگیری. از آن مهمتر، بهترین مدیران میتوانند با گفتار و رفتار خود فرهنگ سازمانی نیرومند و سازوکاری ارزشی ایجاد کنند که کارکنان را به کار سخت وا میدارد. البته هوش مصنوعی میتواند مطالب معمولی و نامههای رسمی بنویسد، برای کتابها عنوان پیشنهاد بدهد و حتی شاید بتواند سبک نوشتن کسی را تقلید کند اما بهترین کتابها، فیلمنامهها و نمایشنامهها همچنان در نهایت به دست انسانها نوشته خواهند شد. همکاری هوش مصنوعی در این شاخه مربوط به جنبههای تحلیلی و اجرایی کار درمان میشود. بهعلاوه، تراپیستها در هر شاخهای که فعال باشند برای بیماران خود فعالیتهای درمانی اختصاصی تعریف میکنند و هر یک را به طور ویژه زیر نظر دارند تا ناخواسته در حین درمان به وی آسیب نزنند و با آنها تعامل رو در رو دارند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مجله خبری fudzilla.