برای MediaMarkt و زحل کمتر از یک نقطه عطف وجود ندارد. فروشندگان لوازم الکترونیکی که متعلق به یک شرکت مادر هستند، می خواهند بر جدایی خود غلبه کنند. در آینده، این باید شامل همان محدوده ها و حتی کمپین های تبلیغاتی مشترک باشد.