هر آنچه که باید در مورد بلیط 9 یورویی بدانید:

بلیط آب و هوا به جای بلیط 9 یورو

این امر رایج است که کمپین های تخفیف تقریباً به طور جادویی مردم را جذب می کنند و می توان هر ساله با کمپین های خرید مانند جمعه سیاه مشاهده کرد. با این وجود، تعداد کمی از آنها انتظار موفقیت چشمگیر بلیط 9 یورویی را داشتند. تا به امروز، بلیط تخفیف دار حمل و نقل محلی و منطقه ای بیش از 21 میلیون بار فروخته شده است. برای صدراعظم اولاف شولز (SPD)، با وجود موفقیت، روزهای بلیط 9 یورویی به شماره افتاده است.

صدراعظم شولز به صراحت می گوید: برای بلیط 9 یورویی تمدید نمی شود