با این حال، درهای ارزان تر حمل و نقل محلی و منطقه ای در آلمان به طور کامل بسته نشده است. حتی اگر صدراعظم فدرال تمدید بلیط 9 یورویی را رد کند، در حال حاضر ملاحظاتی برای جانشینی وجود دارد. با یک با به اصطلاح «بلیط آب و هوا»، شهروندان آلمانی می‌توانند برای همیشه با پول کمی از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. علاوه بر این، هر دو Verkehrsclub Deutschland و چپ پیشنهادهایی برای جانشین ارائه کرده اند. شرکت های حمل و نقل آلمانی با پیشنهاد خود برای بلیط 69 یورویی بسیار مشخص بودند.