تغییر مهم بر میلیون ها کاربر تأثیر می گذارد

بستر، زمینه:اندروید

برنامه هشدار کرونا: حالت خواب از ژوئن

مارکو کراتزنبرگ

نکته خواندن

زبان ها:آلمانی

تصمیم برای قرار دادن برنامه Corona-Warn-App در حالت خواب واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. برخی از این اقدام به عنوان یک گام ضروری با توجه به وضعیت فعلی عفونت در طی این مدت استقبال می کنند دیگران استدلال می کنند که برنامه هنوز به آن نیاز دارد تبدیل می شود. FDP قبلاً در ژانویه 2023 این برنامه را اضافی توصیف کرده بود.

هزینه آن 220 میلیون یورو است و به زودی در حالت خواب قرار می گیرد: برنامه هشدار کرونا چندین عملکرد را از ژوئن متوقف می کند. این برنامه تنها در صورت بدتر شدن وضعیت عفونت دوباره فعال می شود.