قیمت بالای سوخت با وجود تخفیف مخزن: در تابستان 2022، بسیاری از رانندگان در آلمان به سختی می توانستند چشمان خود را باور کنند. اکنون دفتر کارتل فدرال به یک حکم غافلگیرکننده رسیده است. گفته می‌شود که شرکت‌های نفتی «بیشتر» تخفیف مقرر را به مشتریان واگذار کرده‌اند.

تخفیف مخزن: هیچ نشانه ای از تثبیت قیمت وجود ندارد

بله، دفتر کارتل فدرال می گوید در طول یک تحقیق گزارش موقتی که به تازگی ارائه شد بیان می کند که تخفیف «عمدتاً» توسط مشتریان دریافت شده است. نگهبانان کارتل نیز به مطالعات مشابهی اشاره می کنند که در نهایت به همین نتیجه رسیدند.

مونت تاکید می کند که شرکت های نفتی سود بسیار بالایی داشتند داشتن. با توجه به وضعیت حقوقی فعلی، اداره کارتل فدرال تنها در صورتی می تواند مداخله کند که “ظن اولیه رفتار ضد رقابتی” وجود داشته باشد. افزایش قیمت در پمپ و سودهای بی سابقه توسط شرکت های نفتی شواهد کافی نیست. مقامات ضد انحصار هنوز تحقیقات در مورد تخفیف تانک را تکمیل نکرده اند و تحقیقات ادامه دارد (منبع: اشپیگل).