از اول ژوئن تا 31 آگوست 2022، آلمان نه تنها بلیت 9 یورویی داشت، بلکه مالیات سوخت را نیز کاهش داد. به شرکت های نفتی دستور داده شد از طریق مالیات بر انرژی، 30 سنت برای هر لیتر بنزین و 14 سنت خوب برای هر لیتر گازوئیل تخفیف دهند. بحث های فشرده مدت کوتاهی پس از معرفی تخفیف تانک به وجود آمد. آیا واقعا شرکت های نفتی این تخفیف را به مشتریان منتقل کردند؟

بله، دفتر کارتل فدرال می گوید در طول یک تحقیق گزارش موقتی که به تازگی ارائه شد بیان می کند که تخفیف «عمدتاً» توسط مشتریان دریافت شده است. نگهبانان کارتل نیز به مطالعات مشابهی اشاره می کنند که در نهایت به همین نتیجه رسیدند.