متاسفانه اشتباهات فیلم بیشتر اتفاق می افتد. ایرادات این اقتباس فیلم اکشن از یک سری نمادین دهه 80 بیشتر برای مخاطب آلمانی خنده دار است.

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر