کنترلر بی سیم DualSense Nova Pink [PlayStation 5]

آیا رنگی در زندگی می خواهید؟ صورتی چطور: