از ورنر راینارتز، استاد اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه کلن حمایت کنید. چندین دلیل برای معافیت فروشگاه آنلاین در تمرکز: محدوده Primark در انتهای طیف قیمت مد قرار دارد. هرچه فروش فردی کمتر باشد، هزینه هر سفارش برای پریمارک بالاتر است. برای زنجیره مد، تمرکز بر کاهش هزینه های متحمل شده تا حد امکان است. بار مضاعف فروشگاه آفلاین و آنلاین به نظر نمی رسد نتیجه دهد.

اگر لباس پریمارک می خواهید باید به شعبه مراجعه کنید. چرا واقعا؟ زنجیره مد هنوز یک فروشگاه آنلاین ارائه نمی دهد، اگرچه به ویژه مشتریان جوانتر باید در این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرند. اکنون یک متخصص سه دلیل را شناسایی کرده است که چرا Primark از خرید آنلاین اجتناب می کند.

Primark بدون فروشگاه آنلاین: مد فقط در سایت ادامه دارد

کسب و کار برای Primark بسیار بهتر بوده است. در آلمان به تنهایی فروش است تنها در سه سال از 916 به 380 میلیون یورو کاهش یافت. در پاسخ به این امر، اولین شعبه ها در آلمان قبلاً بسته شده اند (منبع: اکسپرس). چند هفته پیش همچنین اعلام شد که شرکت مادر ABF در حال برنامه ریزی برای تغییر موقعیت کلی است تا تجارت با Primark را در بلندمدت سودآور کند. شاید هیچ راهی برای دور زدن یک فروشگاه آنلاین وجود نداشته باشد.