جدول زیر یکی را به شما نشان می دهد بررسی اجمالی کلیه الزامات برای رتبه های فردی:

رتبه کمک کرد پیش فرض کهنه سرباز حرفه ای
S+ 4:00 (فقط در یک بازی جدید، بدون New Game Plus) 5:00 (فقط در یک بازی جدید، بدون New Game Plus) 5:30 (فقط در یک بازی جدید، بدون New Game Plus) 5:30 (فقط در یک بازی جدید، بدون New Game Plus و فقط حداکثر 15 بار ذخیره کنید)
اس ساعت 4:00 ساعت 5:00 صبح ساعت 5:30 ساعت 5:30
آ ساعت 15:00 12:00 بعد از ظهر 10:00 ساعت 7:00 صبح
ب بیش از ساعت 15:00 بیش از ساعت 12:00 بیش از ساعت 10:00 بیش از ساعت 7:00