جدول زیر نشان می دهد که کدام یک از این پیشنهادات در حال حاضر موجود است. موارد زیر برای همه تعرفه‌های نشان داده شده اعمال می‌شود: همیشه در مورد نرخ‌های ثابت تمام خالص است تماس نامحدود و ارسال اس ام اس به تمامی شبکه ها اجازه. ضمنا در تمامی تعرفه ها رومینگ LTE و اتحادیه اروپا مشمول. در زیر جدول همچنین توضیح می‌دهیم که در هنگام رزرو چه مواردی باید در نظر گرفته شود – و در چه مواردی تعرفه‌های ارزان نسبت به پیشنهادات گران‌تری که مستقیماً از Telekom در دسترس هستند عملکرد بدتری دارند.

قرارداد تلفن همراه در شبکه Telekom: پیشنهادات زیر 20 یورو در ماه

تعرفه fraenk fraenk klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE Telekom MagentaMobil Prepaid M congstar پیش پرداخت Allnet M congstar Allnet Flat S congstar Allnet Flat S (1 ماه) congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 3 گیگابایت klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE (1 ماه) klarmobil.de Allnet Flat 25 گیگابایت LTE 50 congstar Prepaid Allnet L Telekom MagentaMobil Prepaid L alao green LTE 6+4 GB Telekom PROMO congstar Prepaid Allnet XL congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 5 گیگابایت Telekom MagentaMobil Prepaid XL
قیمت (ماهانه) 10.00 یورو 9.99 یورو 10.78 یورو 10.83 یورو 12.00 یورو 12.00 یورو 13.00 یورو 14.99 یورو 14.99 یورو 16.25 یورو 16.20 یورو 19.99 یورو 20.00 یورو 20.58 یورو 21.61 یورو
هزینه اتصال (یکباره) 0.00 یورو 19.99 یورو 9.95 یورو 9.99 یورو 0.00 یورو 15.00 یورو 9.99 یورو 0.00 یورو 19.99 یورو 9.99 یورو 14.95 یورو 19.99 یورو 9.99 یورو 9.99 یورو 19.95 یورو
شبکه مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات مخابرات
LTE 7 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 3 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت در ثانیه 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه 4 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 4 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 6 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 25 گیگابایت، حداکثر 50 مگابایت بر ثانیه 9 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه 5 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 12 گیگابایت، حداکثر 25 مگابایت بر ثانیه 10 گیگابایت، حداکثر 25 مگابیت در ثانیه 7 گیگابایت، حداکثر 300 مگابیت در ثانیه
داده خودکار نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
مدت زمان 1 ماه 24 ماه 4 هفته 4 هفته 24 ماه 1 ماه 4 هفته 1 ماه 24 ماه 4 هفته 4 هفته 24 ماه 1 ماه 4 هفته 4 هفته
پیشنهاد دادن تعرفه fraenk fraenk klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE Telekom MagentaMobil Prepaid M congstar پیش پرداخت Allnet M congstar Allnet Flat S congstar Allnet Flat S (1 ماه) congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 3 گیگابایت klarmobil.de Allnet Flat 10 گیگابایت LTE (1 ماه) klarmobil.de Allnet Flat 25 گیگابایت LTE 50 congstar Prepaid Allnet L Telekom MagentaMobil Prepaid L alao green LTE 6+4 GB Telekom PROMO congstar Prepaid Allnet XL congstar پیش پرداخت همانطور که من می خواهم – تخت + 5 گیگابایت Telekom MagentaMobil Prepaid XL