حتی اگر بسیاری از مردم از خاموشی برق در آلمان می ترسند، نباید با عرضه بطری های گاز یا کارتریج های گاز زیاده روی کنید. ذخیره سازی نامناسب می تواند شما و دیگران را در معرض خطر قرار دهد و بیشتر از اینکه فایده داشته باشد ضرر دارد.