فینال ESC 2023 در 13 می برگزار می شود. ما یک نمای کلی از همه شرکت کنندگان و همه تاریخ ها برای شما ایجاد کرده ایم.

در سال 2021، مونسکین برای ایتالیا در ESC برنده شد و از آن زمان تاکنون در مسیر موفقیت بوده است. اما چه چیزی آنها را بسیار خاص می کند؟ شما را با گروه جوان آشنا می کنیم.

مانسکین چگونه معروف شد؟