سپس S-pushTAN را حذف کنید و دوباره آن را نصب کنید – در حالت ایده آل، تراکنش های بانکی دوباره کار خواهند کرد.