به گفته اسپارکاسه، مشتریان طراحی جدید را دوست دارند. تقریباً 80 درصد از دارندگان حساب مورد بررسی با ظاهر جدید موافق هستند “خوب” تا “عالی”. درخواست‌های پشتیبانی برای عملیات نیز پس از معرفی به شدت کاهش یافته است (منبع: Springer Professional).