بازی های ورق مورد شما نیست؟ می بازی های عالی دیگری برای ارائه دارد:

چرا نینتندو اینقدر حساس بود؟

در نهایت اما همه چیز خوب پیش رفت. نینتندو رحم می کند، بنابراین Sunshine Shuffle اکنون است هم در eShop (اکنون در Nintendo eShop را ببینید) و هم در Steam (اکنون در Steam را ببینید) در دسترس. در حال حاضر حتی ده درصد در Steam کاهش یافته است.

نینتندو در طول چندین دهه به عنوان یک شرکت دوستدار خانواده شهرت پیدا کرده است. با این حال، تم قمار کاملاً با این تصویر مطابقت ندارد. در صنعت بازی، قمار به یک موضوع بسیار حساس تبدیل شده است. این در مورد کشورهایی مانند آلمان نیز صدق می کند. به عنوان مثال، جعبه های غارت باعث نگرانی هستند و بیشتر مورد هدف حفاظت از جوانان قرار می گیرند. در نتیجه، مراقبت های بیشتری انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که بازی به عنوان قمار یا به دام انداختن بازیکنان در تله هزینه ها تلقی نمی شود.