باران پول برای ARD و ZDF: پرداخت کنندگان هزینه تضمین درآمد بی سابقه

مانند دلیل اصلی منطقی جریان پول زیاد افزایش هزینه مجوز به 18.36 یورو در ماه و خانوار ذکر شده است. این افزایش از آگوست 2021 اعمال شده است و برای اولین بار در سال 2022 در تمام طول سال معتبر بود. تعداد حساب های مشارکت در سال گذشته از 45.7 به تقریباً 46 میلیون و تعداد آپارتمان های ثبت شده از 39.7 به تقریباً 40 میلیون افزایش یافت.

صدا و سیمای عمومی در سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد: آنها توانستند درآمد 8.57 میلیارد یورو حاصل شود. این میزان نسبت به سال قبل 1.73 درصد افزایش داشته است. از این مبلغ رکورد، 5.96 میلیارد یورو به پخش کننده های ARD، تقریبا 2.2 میلیارد یورو به ZDF و 250 میلیون یورو به Deutschlandradio اختصاص یافت. مقامات رسانه دولتی 162 میلیون یورو دریافت کردند.

واقعا هزینه پخش در آلمان چقدر است:

هزینه پخش: روش Dunning کمی افزایش یافت

پیش از این هرگز پرداخت کنندگان هزینه چنین درآمد بالایی برای پخش کنندگان عمومی نداشتند: 8.57 میلیارد یورو در سال گذشته به خزانه ARD، ZDF و Deutschlandfunk سرازیر شد. سهم شیر از هزینه پخش به صدا و سیمای ARD رسید که توانستند 5.96 میلیارد یورو را در نظر بگیرند.

هزینه پخش: درآمد رکورد برای ARD و ZDF

پس از اینکه معوقات مشارکت در روند دانینگ به پایین‌ترین سطح از زمان معرفی سهم پخش در سال 2021 کاهش یافت، در سال 2022 به حدود سال 2020 بازگشت. از 31 دسامبر، حدود 7 درصد از مشارکت کنندگان معوقه هستند (منبع: Contribution Service).منبع

تعداد افرادی که به دلایل اجتماعی از پرداخت هزینه پخش معاف هستند برگشت در پایان سال 2022، 2.43 میلیون و در نتیجه حدود 2.4 درصد کمتر از ارزش سال 2021 بود. طبق خدمات مشارکت، این کاهش از روند بازار کار آلمان پیروی می کند، جایی که تعداد دریافت کنندگان مزایای بیکاری II، که به حساب می آید. برای حدود دو سوم افراد معاف شده نیز کاهش یافته است.