این چیزی است که باید در مورد نیروگاه های بالکن بدانید:

نیروگاه بالکن آلدی برای افراد عادی نیست