این هفت پوکمون منحرف برای بچه ها نیستند

Pokemon Sliema سمی، از نسل 1، اساساً یک هیولای جیبی نیست که بخواهید با آن روبرو شوید. حداقل هیولای لجن وجود دارد پر از میکروب، که گیاهان از هر کجا که بگذرند دیگر رشد نخواهند کرد.

علاوه بر این، سلیمه نیز یک تومور است. این هیولا در کارت تجاری اصلی ژاپنی ظاهر می شود حتی دامن دختر مدرسه ای. برای غرب، مناظر هیولا سپس به جای دیگری هدایت شد.

منبع