ایلان ماسک کارهای زیادی برای انجام دادن دارد: در ویدیو می توانید پروژه های او را ببینید:

ایلان ماسک: میلیاردر این کار را در اول نوامبر انجام داد. انجام داد