یک پمپ حرارتی با برق کار می کند و با یک سیستم خورشیدی کوچک می توانید خودتان برق تولید کنید:

پمپ های حرارتی باید تعویض شوند