یک پمپ حرارتی با برق کار می کند و با یک سیستم خورشیدی کوچک می توانید خودتان برق تولید کنید:

پمپ های حرارتی باید تعویض شوند

پمپ های حرارتی متعلق به آینده هستند – حداقل این چیزی است که آنها در حال حاضر می گویند. دولت فدرال قصد دارد به زودی گرمایش نفت و گاز را ممنوع کند و پمپ های حرارتی را به عنوان تنها گزینه برای اکثر صاحبان خانه باقی بگذارد. همانطور که معلوم است، ممنوعیت ممکن است در آنجا تهدید شود. اتحادیه اروپا می خواهد اقدامی انجام دهد و آلمان نیز با آن همراه می شود.

اتحادیه اروپا قصد دارد پمپ های حرارتی با PFAS را ممنوع کند