برنامه هایی که بیشترین دانلود را دارند دارای نام هایی مانند “Super Hero-Save the World!”، “Arrow Coins” و “Parking Master”. این سه برنامه به تنهایی حدود 1.5 میلیون بار نصب شده اند. این لیست همچنین شامل برنامه هایی است که تعداد دانلودهای آنها قابل تعیین نیست (منبع: امنیت انسانی).

اگر یکی از برنامه های آلوده روی گوشی هوشمند نصب شده باشد، کاربران باید انتظار داشته باشند که تبلیغات به طور ناگهانی در صفحه اصلی ظاهر شود. کمتر آزاردهنده است، اما مضر است تبلیغات نامرئی در پس زمینه. کاربران از این چیزی دریافت نمی کنند. این بدافزار کلیک روی تبلیغات را برای کسب درآمد شبیه سازی می کند.