برنامه هایی که بیشترین دانلود را دارند دارای نام هایی مانند “Super Hero-Save the World!”، “Arrow Coins” و “Parking Master”. این سه برنامه به تنهایی حدود 1.5 میلیون بار نصب شده اند. این لیست همچنین شامل برنامه هایی است که تعداد دانلودهای آنها قابل تعیین نیست (منبع: امنیت انسانی).

بستر، زمینه:لینوکس