اینجا حق قبل از چپ وجود ندارد

BGH وضوح را ارائه می دهد: اگر ماشین خود را در یک پارکینگ رانندگی می کنید، همیشه درست قبل از چپ اعمال نمی شود. رانندگان آلمانی باید به گونه‌ای دیگر مدیریت کنند. با این حال، استثناهایی وجود دارد.

حکم BGH: سمت راست قبل از چپ برای همه فضاهای پارکینگ اعمال نمی شود

درست قبل از چپ یکی از مهمترین قوانین اولویت در جاده های آلمان است. عملاً در هر جایی که حق تقدم به نحو دیگری تنظیم نشده باشد، خودرویی که از سمت راست می‌آید اول می‌رود. اما استثناهایی وجود دارد. دادگاه فدرال دادگستری (BGH) اکنون یکی از آنها را در آخرین مرحله تایید کرده است. این باید یک بار برای همیشه روشن کند: به طور کلی، درست قبل از چپ در پارکینگ ها اعمال نمی شود.

این واقعیت که این رویکرد همیشه موفقیت آمیز نیست، با این واقعیت نشان می دهد که BGH مجبور به مقابله با این وضعیت بود. پیش از این، چندین دادگاه در یک اختلاف تصمیم متفاوتی گرفته بودند. دو خودرو در پارکینگ یک مغازه لوازم فروشی با هم برخورد کردند، رانندگان یکدیگر را متهم کردند و نخواستند خسارت دیگری را تحمل کنند. به گفته BGH، این پرونده را نمی توان بر اساس قانون حق تقدم تصمیم گرفت. در عوض، هزینه ها اکنون توزیع شده است. یک طرف 30 درصد را تحمل می کند، طرف دیگر 70 درصد. آنهایی که سریعتر رانندگی کردند، اکنون باید بیشتر در جیب خود فرو کنند.منبع

با این حال، محدودیت هایی نیز باید در تصمیم دادگاه فدرال اعمال شود. برای مثال، راست قبل از چپ فقط در پارکینگ‌ها اعمال می‌شود، اگر یکی باشد به صراحت نوشته شده است. یا در غیر این صورت، اگر خطوط در یک پارکینگ “شخصیت خیابانی روشن” دارند (منبع: dpa از طریق ZDF). این تقریباً باید به این معنی باشد: در یک پارکینگ با خطوط مشخص شده با خطوط، دقیقاً قبل از چپ می تواند اعمال شود.

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و یک جایزه زیست محیطی دریافت کنید

اما نه فقط در همه جا. به گفته داوران، درست قبل از چپ یک “قانون سخت” است که به هر حال در بسیاری از مکان ها اعمال می شود. زیرا مردم در پارکینگ ها بسیار آهسته تر رانندگی می کنند و اتومبیل ها از جمله موارد دیگر، فضا را با عابران پیاده به اشتراک می گذارند همیشه قوانین مشابه در خیابان اعمال نمی شود.

پس رانندگان در حال حاضر چه کار می کنند؟ با توجه به BGH، رانندگان باید در موقعیت های بحث برانگیز، به عنوان مثال با سیگنال های دستی، ارتباط برقرار کنید. از یک طرف «باید انتظار داشت که راننده‌ای که از سمت راست می‌آید – به اشتباه – معتقد است که حق تقدم دارد». از سوی دیگر، به گفته داوران، این دلیلی برای “امتیاز دادن” به خودروهایی که از سمت راست می آیند نیست.

اگر می خواهید یک ماشین برقی بخرید، باید قوانین جدیدی را در سال 2023 بدانید:

پای سرب گران می شود: قربانیان تصادف باید هزینه ها را تقسیم کنند، هر چه سریعتر هزینه بیشتری بپردازد