ارائه دهندگان پخش جریان بیشتر و بیشتری بینندگان را جلب می کنند:

هیچ تغییری در هزینه پخش

تامین مالی پخش خدمات عمومی بخشی از معاهده دولتی رسانه ای جدید نیست. مسائل مالی قرار است بعداً در مرحله اصلاحی دوم مورد بررسی قرار گیرد. برای شهروندان فعلاً 18.36 یورو برای هر خانوار و ماه باقی خواهد ماند – و اگر می خواهید به پیشنهاد جدید ARD Plus دسترسی پیدا کنید، 5 یورو اضافی. اخیراً، یورگ شوننبورن، مدیر برنامه WDR نیز ادغام تمام کتابخانه های رسانه ای ÖRR را پیشنهاد کرد.