سیستم مورد نیاز به شرح زیر است:

پس انداز کنید و برای محیط زیست کار خوبی انجام دهید: تلفن های همراه مستعمل ارزش دو چندانی دارند. اما اگر واتس اپ از ارائه خدمات امتناع ورزد، این معامله به سرعت به خرید بدی تبدیل می شود. خریداران باید به یک نکته مهم توجه کنند.