CMA جزئیاتی را بیان نمی کند که چگونه مردم واقعاً می توانند بر تصمیم نهایی آژانس تأثیر بگذارند. با این حال، او صحبت می کند همچنین امکان ارسال اسناد محرمانه را ارائه می دهد، که به خوبی می تواند دیدگاه جدیدی در مورد معامله ارائه دهد. با این حال، با توجه به حجم پیش‌بینی‌شده ارسال‌ها، انتظار نداشته باشید که CMA به ایمیل شما پاسخ دهد.