در همین حال، سامسونگ در حال بازی با کارت مبتکر است و مدام اپل را در تبلیغات مختلف به تمسخر می گیرد. انتظار و نگاه طرفداران اپل در حال حاضر در ویدئویی هدف قرار گرفته است. کره ای ها در این مورد کاملاً اشتباه نمی کنند.