آلمان اندکی پس از اتحاد مجدد. فیلمی وارد سینما می شود و تبدیل به یک فرقه مطلق می شود – Manta Manta. بیش از 30 سال بعد، عاقبت بی وقفه پخش می شود. تریلر اول طعم اول را می دهد و ثابت می کند که تیل شوایگر جدی است و کارها را به نصف انجام نمی دهد.

Manta Manta قسمت دوم – تریلر آلمانی