انواع هوش مصنوعی کدام ها هستند؟

در اینجا دو تئوری اصلی وجود دارد. وقتی از او خواستهایم ما را در سریعترین زمان به مقصد برساند چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که ماشین “هر کاری که لازم باشد” را برای تکمیل این هدف انجام نمیدهد؟ تئوری اول براساس ترس از یک ویرانشهر dystopian است، جایی که روباتهای قاتل ِ فوق العاده هوشمند، جهان را در دست میگیرند، نسل بشر را نابود میکنند یا تمام بشریت را به بردگی میکشند ، به همان شکلی که در بسیاری از داستان های علمی روایت شده است. کامپیوتر ساخته شده توسط فوجیستو یکی از قویترین کامپیوترهای جهان است و از آن به عنوان مهمترین تلاشها برای دستیابی به هوش مصنوعی عمومی نام برده میشود. آیا روباتها جهان را به دست میگیرند؟ جالب است بدانید شبیهسازی یک ثانیه فعالیت عصبی انسان ۴۰ دقیقه با این کامپیوتر طول کشید و این موضوع تردیدها برای رسیدن به هوش مصنوعی قوی در ایندهای نزدیک را افزایش داده است.

هوش مصنوعی محدود به دونوع هوش واکنشی Reactive AI و هوش با حافظه محدود Limited memory AI تقسیمبندی میشود. همزمان که تکنولوژی تشخیص چهره پیش میرود ، به احتمال زیاد شاهد پیشرفت در توانایی ماشینها برای یادگیری و دیدن خواهیم بود. قسمت عمده هوش مصنوعی را هوش مصنوعی با حافظه محدود تشکیل میدهد؛ جایی که ماشینها از حجم عظیمی از دادهها برای یادگیری عمیق استفاده میکنند. این نوع هوش با وجود محدودیتی که دارد اما در انجام وظیفه خاصی که برای آن برنامهریزی شده بسیار هوشمندانه عمل میکند. به طور مثال تشخیص چهره، تشخیص گفتار، دستیار صوتی، اتومیبلهای خودران یا جستجو در اینترنت. محققان و دانشمندان هوش مصنوعی هنوز به هوش مصنوعی قوی دست نیافتهاند. هوش مصنوعی محدود، Artificial narrow intelligence که دارای تواناییهای محدودی است. از سوی دیگر هوش مصنوعی با حافطه محدود پیشرفتهتر است و مجهز به قابلیت ذخیرهسازی دادهها و یادگیری است که ماشینها را قادر میسازد از دادههای تاریخی برای تصمیمگیری بهتر استفاده کنند. هوش مصنوعی یک شاخه از علوم کامپیوتر است که تلاش می کند تا هوش انسانی را شبیه سازی یا با ماشینها جایگزین کند تا ماشینها بتوانند کارهایی را که به طور معمولی نیاز به هوش انسانی دارند انجام دهند. هوش مصنوعی فوقالعاده خواهد توانست اهداف ما را به خوبی محقق کند اما باید مطمئن شویم بر جنبههای دیگر این هدف کنترل داریم.

در نهایت میتوانیم بگوییم هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای بهبود تجارب انسانها و بهترشدن زندگی ما ایجاد شده مجله خبری fudzilla است. حدس و گمانهای بسیاری از تاثیر این نوع هوش بر بشریت ، بقا و نحوه زندگی ما وجود دارد. ما نمیتوانیم تأثیرات پیشرفت هوش مصنوعی را بر دنیای خود بطور دقیق پیشبینی کنیم، اما ریشهکنکردن مواردی مانند بیماری و فقر دور از دسترس نیست. بیاید با یک تعریف شفاف از هوش مصنوعی شروع کنیم. با این حال هیجانات انسانی و خلاقیت یک چیز به شدت خاص و ویژه است. الگوریتمهای یادگیری ماشین دادهها را به سیستم هوش مصنوعی میدهد و با استفاده از تکنیکهای آماری سیستمهای هوش مصنوعی را قادر به یادگیری میکند تا به تدریج کارها را بهتر انجام دهند بدون اینکه به طور اختصاصی برای آن کار برنامه ریزی شده باشند. ۳ سطح هوش مصنوعی کداماند؟ در این مقاله ما در مورد سه سطح هوش مصنوعی صحبت میکنیم. ۲- هوش مصنوعی می تواند برای انجام کاری مفید برنامهریزی شود، اما برای دستیابی به هدف خود روشی مخرب درست کند.

هوش مصنوعی عمومی که برای اشاره به آن از نامهای هوش مصنوعی قوی و عمیق نیز استفاده میشود نوعی ماشین است که با هوش عمومی خود میتواند هوش یا رفتارهای انسان را تقلید کند به طوری که توانایی یادگیری و استفاده از این هوش را برای حل مسالهای داشته باشد. هوش مصنوعی می تواند گسترهی وسیعی را شامل شود. این اتومبیل ممکن است کار خود را با موفقیت انجام دهد ، اما چه حوادثی در این مسیر وجود خواهد داشت؟ در همین حال تئوریها و گمانهزنیها درباره آینده هوش مصنوعی مدام در حال ایجاد و تغییر هستند. مارک زاکربرگ کمتر از دیگران نگران این مشکل است و اعتقاد دارد که مزایای هوش مصنوعی بر مضرات آن غلبه میکند. هوش مصنوعی قوی از نظریه چارچوب هوش مصنوعی ذهن استفاده میکند، که به توانایی تشخیص نیازها، احساسات، باورها و … توانایی انجام کارها در هوش مصنوعی محدود ریشه در استفادهی این سیستمها از پردازش زبان طبیعی (NLP) دارد.