انتقال تکنولوژی و فرآیندهای آن

این کار، امکان انتقال تکنولوژی به کشور دیگر را فراهم می سازد، اما تکنولوژی در مرزها و محدوده های شرکت باقی می ماند. آزمون آنلاین مسیر آینده است اما مزایای بسیار زیادی به همراه دارد. این امر مستلزم وجوه اجرای یک برنامه آموزش، تقویت و پرورش و تحقیق و توسعه است تا تکنولوژی را زنده نگه دارد و در محیط جدید رشد کند. 10 دلیلی که باید در نقش تکنولوژی در آموزش و پرورش و یادگیری جدی گرفته شوند. امروزه، دانش آموزان به سختی شیوه ی یادگیری بدون تکنولوژی را می پذیرند. تکنولوژی، محیط آموزش را تغییر داده است به گونه ای که یادگیری به شکل عملی تر درآمده است. بطور کلی اهمیت تکنولوژی به عنوان عامل اصلی و موتور محرک رشد اقتصادی در جهان واضح و مبرهن است. تردیدی وجود ندارد که بهبود در بهره وری، برای یک سیستم اقتصادی بسیار حیاتی و مهم است که تکنولوژی عامل و موجب چنین بهبودی است. ۲- اعطای فرانشیز: این فرایند شکلی از اعطای مجوز است ولی در آن منبع، معمولا نوعی پشتیبانی مستمر را از دریافت کننده فراهم می آورد.

انتقال تکنولوژی چه از نظر فرهنگی و چه سیاسی و اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای توسعه یافته از مسائل مهم و حائز اهمیت می باشد و بسیاری از سازمان های پژوهشی بین المللی را به تحقیق و تفحص در این زمینه ملزم کرده مجله خبری fudzilla است. • انتقال تکنولوژی میان شرکتی: که طی آن تکنولوژی از یک شرکت به شرکت دیگر متتقل می شود. تکنولوژی نامحسوس است؛ ورای مرزهای میان کشورها صنایع، دپارتمان ها یا افراد جریان می یابد، به شرط آنکه کانال های جریان برقرار و ایجاد شده باشد. تکنولوژی در تحصیلات دانشگاهی و همچنین در دیگر شغل های حرفه ای به کار می رود. ۱- اعطای مجوز: دریافت کننده حق استفاده از تکنولوژی فرد دیگر را خریداری می کند. ۴- پروژه کلید در دست: یک کشور یک پروژه کامل را از یک منبع بیرونی خریداری می کند و پروژه طراحی، اجرا و آماده تحویل برای شروع به کار می شود.

در این مورد، منبع، مالک یا دارنده دانش است؛ در حالیکه که دریافت کننده، ذینفع چنین دانشی است. انتقال تکنولوژی، فرایندی است مستمر همراه با فعالیت های پیگیری. انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی را از یک منبع به یک گیرنده را میسر می سازد. وقتی معلمان به خوبی از تکنولوژی در زمینه های مختلف استفاده کنند، معلمان بیشتر نقش مشاور، کارشناس محتوا و مربی را پیدا می کنند. برای اینکه تکنولوژی منتقل شده در مجموعه دریافت کننده آن ریشه بدواند، می باید به خوبی تغذیه شود. انتقال موثر و کارای تکنولوژی مستلزم طراحی یک استراتژی و خلق سازوکارهایی است برای انتقال، این سازوکارها می توانند مراکز انتقال تکنولوژی، شبکه های تبادل اطلاعات یا پروژه های سازمان یافته ای باشند که برای موثر کردن فرایند انتقال، تیم های ویژه ایی را به خدمت می گیرند. انتقال تکنولوژی برای کاستن از فاصله تکنولوژی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یک لازمه ی انکار ناپذیر است؛ که با توجه به موقعیت انتقال دهنده تکنولوژی و انتقال گیرنده، ابزار و روش های مختلفی را شامل می شود. ۲- کانال های مهندسی معکوس: در این حالت یک میزبان، یعنی یک دریافت کننده سنتی تکنولوژی، می تواند رمز یک تکنولوژی را بگشاید و بشکند و به قابلیت تکثیر آن دست یابد.

۳- کانال های برنامه ریزی شده: در این روش انتقال تکنولوژی خواسته و عمدی و بر طبق یک فرایند برنامه ریزی شده و با جلب رضایت صاحب تکنولوژی انجام می شود. انتقال تکنولوژی فعالیتی نیست که تنها یک بار انجام شود و نباید هم اینطور باشد! ۱- کانال های عمومی: در این کانال فرایند انتقال ناخواسته انجام می پذیرد و ممکن است بدون مشارکت و درگیری در کار مستمر منبع آغاز شود. دانش تکنولوژی مهم است زیرا دانش آموزان بدون آن عقب تر از بقیه خواهند بود. آن ها نه تنها دانش آموزان را مشغول برنامه ها و ویژگی های جذاب و جدید می کنند بلکه روش های دیگری را برای آموزش به دانش آموزان ارائه می دهند. اهمیت تکنولوژی در آموزش به این دلیل است که کودکان نسبت به اکثر بزرگسالان، آشنایی بیشتری با تکنولوژی دارند. کودکان، ارتباط دوجانبه و همکاری را دوست دارند و آموزش از طریق تکنولوژی تبدیل به بخشی از سبک زندگیشان شده است. از آن جایی که تکنولوژی به سرعت دچار تغییر می شود، بهتر است تا دانش آموزان زودتر آن را یاد بگیرند.