اختلال Vodafone – امروز مشکلاتی در اینجا وجود دارد

موبایل: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G

آسیب کابل / درست شد 27.1.

منطقه هامبورگ، مناطق کد پستی 210** – 212**، 214** – 215**، 221**

ارتباطات سیار: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G ناشناخته / درست شد 12.1. کابل: مانند 10.1. خرابی تلفن ناشناخته / درست شد
12.1. DSL: تلفن و اینترنت مختل شده است آسیب کابل / درست شدمنبع

موبایل: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G

ناشناخته / درست شد 27.1.

منطقه Radebeul، Coswig، Meissen / مناطق کد پستی: 01445, 01640, 01662, 01665, 01689

ارتباطات سیار: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G ناشناخته / درست شد 16.1. کابل: تداخل با تلفن و دسترسی به اینترنت آسیب کابل / درست شد 13.1. به دلیل مشکلات رومینگ، دسترسی به مشتریان Callya در خارج از کشور امکان پذیر نیست. دلیل نامعلوم / درست شد 13.1.

Mühlheim am Main / ZIP: 63165, 634** – 637**

کابل: تداخل با تلفن، اینترنت و تلویزیون

ناشناخته / درست شد 26.1. در سراسر کشور

کابل: خرابی در تلفن، اینترنت و تلویزیون

ناشناخته / درست شد 27.1.

مناطق دورتموند، بوخوم، ریکلینهاوزن، کمپن و ویتن

برلین / مناطق کد پستی 10317، 109**، 120** – 121**، 123** – 125**

ارتباطات سیار: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G ناشناخته / درست شد 18.1. کابل: مشکلات تلفن، اینترنت و تلویزیون ناشناخته / درست شد 18.1.

منطقه باد فراینوالده – مناطق کد پستی 13125, 153**, 162** – 163**, 165**, 17268

ارتباطات سیار: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G ناشناخته / درست شد 12.1.

کابل: خرابی در تلفن، اینترنت و تلویزیون

ناشناخته / درست شد 26.1.

30.1.

منطقه برلین، کدهای منطقه 030، 033، 038، 039

DSL: مشکلات تلفن ثابت دلیل نامعلوم / درست شد 12.1.

کابل: خرابی اینترنت

ناشناخته / درست شد 26.1. منطقه ارلانگن / کد منطقه 09131

منطقه برمرهاون و Geestland

کابل: قطعی گیگا تی وی ناشناخته / درست شد 17.1.

مای وودافون: مشکلات ثبت نام / ورود (هیچ مجوزی برای استفاده از این منبع وجود ندارد)

ناشناخته / کار در حال انجام است 26.1. در سراسر کشور کابل: مشکلات با GigaTV CableBo* 2، صفحه سیاه، Vodoafone توصیه می کند Bo* را بازنشانی کنید. ناشناخته / درست شد 21.1. – 25.1. هامبورگ کابل: تداخل با اتصال به اینترنت ناشناخته / درست شد 24.1. منطقه Nienburg / کدهای منطقه 04271، 05021، 05025، 05761 و 05763 کابل: تداخل با تلفن و دسترسی به اینترنت مشکلات برق، کمبود قطعات یدکی / درست شد 24.1. Nienburg, Neustadt, Husum / مناطق کد پستی 2732* – 2733*, 2969*, 3153* – 3154*, 3158* – 3163* تلفن همراه: مشکلات تلفن و اینترنت – 2G و 4G مشکلات برق، کمبود قطعات یدکی / درست شد 24.1. منطقه Grossenlüder / کد پستی: 350**, 352** – 357**, 360** – 361**, 363**, 611** – 612**, 635** – 636** تلفن همراه: مشکلات تلفن و اینترنت – 4G و 5G ناشناخته / درست شد 19.1.

موبایل: مشکلات تلفن و اینترنت در 2G، 4G و 5G

ناشناخته / کار در حال انجام است 30.1.